ข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ของท่านลูกค้า บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมไว้เป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านลูกค้าก่อน

อย่างไรก็ดี ในการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ และการแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านลูกค้า บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ให้ถือว่าท่านลูกค้าได้ยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวม และประมวลผลจากข้อมูลต่าง ๆเพื่อดูแลรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ